ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
438 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อพร้อมปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์การประปาส่วนภูมิภาค 2,527,340.00 29/03/2007 03/04/2007
436 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการสวนสบาย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาบ้านไผ่ 2,393,000.00 29/03/2007 01/04/2007
435 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 6,600,000.00 28/03/2007 31/03/2007
434 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 จากสามแยกฉวางถึงโรงพยาบาลยุพราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 3,966,900.00 28/03/2007 31/03/2007
433 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 1,5,7 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 5,434,000.00 28/03/2007 31/03/2007
432 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำดิบเดิม เป็นท่อ PVC dia 250 มม. ความยาวประมาณ 3,141 ม. พร้อมระบบสูบน้ำ สำนักงานประปาจุน อ.จุน จ.พะเยา สำนักงานประปาจุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auctio 5,778,000.00 27/03/2007 30/03/2007
430 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง 6,600,000.00 26/03/2007 29/03/2007
429 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงความจุ 120 ลบ.ม. ความสูง 25 เมตร พร้อมประสานท่อภายใน หน่วยบริการบ้านเล่า-นางเม้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำนักงานประปาชัยภูมิ 4,173,000.00 26/03/2007 29/03/2007
428 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมพื้นที่จ่ายน้ำประเวียงเชียงของ จ.เชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction 7,500,000.00 22/03/2007 25/03/2007
427 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมพื้นที่จ่ายน้ำประปาเถิน จ.ลำปาง สำนักงานประปาเถิน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 17,329,700.00 22/03/2007 25/03/2007
424 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านเก่างิ้ว ม.1,บ้านหนองบัว ม.2,บ้านหนองม่วงใหญ่ ม.3,บ้านคึมชาด ม.4,บ้านชัยมงคล ม.5,บ้านชัยประเสริฐ ม.7,บ้านชัยพัฒนา ม.10,บ้านชัยเจริญ ม.11 ต.บ้านเก่างิ้ว อ.พล จ.ขอน 10,327,533.00 22/03/2007 25/03/2007
423 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 1,5,7 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 5,434,000.00 22/03/2007 25/03/2007
422 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 จากสามแยกฉวางถึงโรงพยาบาลยุพราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 3,966,900.00 21/03/2007 24/03/2007
420 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 6,600,000.00 21/03/2007 24/03/2007
419 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม พื้นที่จ่ายน้ำประปาจุน อ.จุน จ.พะเยา สำนักงานประปาจุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 4,445,900.00 19/03/2007 22/03/2007
418 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 318,123,000.00 19/03/2007 22/03/2007
417 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 447,142,300.00 19/03/2007 22/03/2007
416 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำเพชรบุรี จาก 1,700 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 2,500 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 9,630,000.00 19/03/2007 22/03/2007
415 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,250,000.00 19/03/2007 22/03/2007
412 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วน หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2,250,000.00 13/03/2007 16/03/2007
411 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ป.เกาะสมุย เร่งด่วนซอยข้างวัดละไม หมู่ 6 ตำบลมะเร็ต สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 2,300,000.00 13/03/2007 16/03/2007
410 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งประปาสำหรับกรมสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน(ส่วน แฟลต พักอาศัยโครงการ 1) สำนักงานประปาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 4,087,400.00 13/03/2007 16/03/2007
409 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3,7,9,10,11 และ 13 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชบุรี สำนักงานประปาเพชรบุรี 7,980,000.00 13/03/2007 16/03/2007
408 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 และบ้านพุน้อย หมู่ที่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเอภสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปากุยบุรี 2,500,000.00 13/03/2007 16/03/2007
407 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาควบคุมน้ำสูญเสียบริเวณหมู่ที่ 1-11 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี สำนักงานประปาปากท่อ 3,650,000.00 13/03/2007 16/03/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน