ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
487 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสะอาดบนเกาะพงัน อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 182,380,000.00 09/05/2007 12/05/2007
485 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ บริเวณพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาเกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 21,288,000.00 08/05/2007 11/05/2007
483 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประปาท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 4,500,000.00 08/05/2007 11/05/2007
480 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม.พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประปาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 4,500,000.00 02/05/2007 05/05/2007
479 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมในพื้นที่อำเภอชุมแพ-อำเภอสีชมพู และอำเภอภูเขียว บริเวณถนนหงษ์ชุมแพ,ถนนแพงไทย,ถนนมานาดี,ภายในแขวงการทาง,ถนนมลิวรรณ ( ทางหลวงหมายเลข12) จากสะพานแรก-ทางหลวงสายชุมแพ 5,899,980.00 30/04/2007 03/05/2007
478 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมในพื้นที่อำเภอชุมแพ-อำเภอสีชมพู และอำเภอภูเขียว บริเวณทางหลวงหมายเลข 201 ( ชุมแพ-ภูเขียว) จากถนนราษฎร์พัฒนา-ถนนหนองหว้าโพนทอง และจากชุดดับเพลิงถึงปากทางเข้า BT 6,308,900.00 30/04/2007 03/05/2007
477 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมในพื้นที่สีชมพุ-อำเภอสีชมพู และอำเภอภูเขียว บริเวณถนนสันติสุข1,ถ.สันติสุข2,ถ.โชคชัย ( จากสันติสุข 3- คูไซ ) ,บ้านหนองสังข์ ถนนหนองโคน 1,2,ทางหลวงหมายเลข 228 7,180,000.00 30/04/2007 03/05/2007
476 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมในพื้นที่อ.ชุมแพ-อ.สีชมพู และ อ.ภูเขียว บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากโรงกรองน้ำ-ทม.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชุมแพ 10,589,000.00 30/04/2007 03/05/2007
472 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 ถนนวัฒนา,ถนนสามัคคี,ถนนเพชรเกษม สำนักงานประปาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,187,000.00 30/04/2007 03/05/2007
471 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2550 ถนนวัฒนา,ถนนสามัคคี,ถนนเพชรเกษม สำนักงานประปาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,187,000.00 26/04/2007 29/04/2007
470 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด dia. 600 มม. สำหรับโครงการนำร่อง 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ สำนักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2,075,000.00 25/04/2007 28/04/2007
469 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 ป.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สำนักงานประปาท้ายเหมือง อ.ท้ายเมือง จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 10,450,000.00 24/04/2007 27/04/2007
468 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 19,950,000.00 24/04/2007 27/04/2007
467 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 25,840,000.00 24/04/2007 27/04/2007
466 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2550 ป.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมืองจ.พังงา สำนักงานประปาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 10,450,000.00 20/04/2007 23/04/2007
463 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบผลิตจาก 360 ลบ.ม/ชม. เป็น 600 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 12,217,260.00 12/04/2007 15/04/2007
455 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2,860 ตร.ม.และประตูรั้ว 2 ชุด (ที่สถานีผลิตและสำนักงาน) สำนักงานประปาอ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,236,000.00 09/04/2007 12/04/2007
453 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานจ้างเหมาโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเหล็ก หมู่ที่ 10,12 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประปากาฬสินธุ์ 4,107,730.00 05/04/2007 08/04/2007
452 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ วัฒนานคร - สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน สำนักงานประปาอรัญประเทศ 34,500,000.00 05/04/2007 08/04/2007
451 การประปาส่วนภูมิภาค งานโครงการก่อสร้างระบบประปา (วางท่อจ่ายน้ำ) ถนนอ่อนนุช - เทพราช โดยวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. ยาวประมาณ 15 กม. สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา 29,100,000.00 05/04/2007 08/04/2007
450 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2,860 ตร.ม.และประตูรั้ว 2 ชุด (ที่สถานีผลิตและสำนักงาน) สำนักงานประปาอ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,236,000.00 05/04/2007 08/04/2007
449 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเสริมแรงดันเพื่อรองรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ หน่วยบริการหนองกี่ สำนักงานประปานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 0.00 04/04/2007 09/04/2007
442 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10,000 เครื่อง 6,600,000.00 30/03/2007 02/04/2007
441 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อและติดตั้งโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ระยะที่ 1 (การสำรองข้อมูลภายนอกองค์กร)การประปาส่วนภูมิภาค 23,540,000.00 29/03/2007 03/04/2007
440 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการโฮมอินทาวน์ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,140,000.00 29/03/2007 01/04/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน