คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ.
Ethics Committee and Morals Of Provincial Waterworks Authorityประธานกรรมการ

รูปภาพ รองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)

รองประธานกรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

รอการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
Assistant Governor (Administration 1)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
Mr.Voravuth Paosila

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
Assistant Governor (Administration 2)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
Mrs.Surattana Boonpearnpoln

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Governor and Corporate communications)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
Mr.Pisit Hongvanishkul

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ1

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr. thanit thanaseneewat

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1
Office of Operation 1

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ2

นายประทีป กุศลวัฒนะ
Mr.prateep kusolwatana

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2
Office of Operation 2

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ3

นายสมเกียรติ บุญจันทร์
Mr.Somkiat Boonchan

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3
Office of Operation 3

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ4

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
Mrs.Dowrung Pitipunya

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4
Office of Operation 4

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ5

นางนาตยา เสาวธารพงศ์
Mrs.Nataya Saowatharapong

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5
Office of Operation 5

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.

นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
Mrs.Tippawan Srirattana

รักษาการในตำแหน่งสำนักวิทยาการ กปภ.
Acting in position PWA Academic Office

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Legal Department

กรรมการและเลขานุการ

รูปภาพผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

นายเจียระนัย บุญรักษา
Mr. Chearanai Boonrakna

ผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
Disciplinary and Ethics Promotion Division

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รูปภาพหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
Miss benjawon srisalauy

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
Morality and Ethics Promotion Section

เลื่อนขึ้นข้างบน