คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ.
Ethics Committee and Morals Of Provincial Waterworks Authorityประธานกรรมการ

รูปภาพ รองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)

รองประธานกรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
Mrs.Surattana Boonpearnpoln

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Governor and Corporate communications)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
Mrs.Sumalee Khunkhlonanusorn

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
Assistant Governor (Administration 1)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Acting in position Assistant Governor (Administration 2)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายสมศักดิ์ วินิจกุล
Mr.Somsak Winitkul

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายเสริม หึกขุนทด
Mr.Serm Huekkhuntod

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ
Mr.Wittaya Samsuwan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
Director Regional Office 1

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.

นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
Mrs.Tippawan Srirattana

รักษาการในตำแหน่งสำนักวิทยาการ กปภ.
Acting in position PWA Academic Office

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Legal Department

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ


ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล


ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

รูปภาพประธานชมรมผู้จัดการ กปภ.


ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ.

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการกองวินัย


ผู้อำนวยการกองวินัย

กรรมการและเลขานุการ

รูปภาพผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี


ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลื่อนขึ้นข้างบน