คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ.
Ethics Committee and Morals Of Provincial Waterworks Authorityประธานกรรมการ

รูปภาพ รองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)

รองประธานกรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
Mr.Patinya Phetmak

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
Mrs.Narunchalee Rungratanaubol

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Governor and Corporate communications)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1)
Assistant Governor (Administration 1)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายสุทัศน์ นุชปาน
Mrs.Surattana Boonpearnpoln

ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr.Thanit Thanaseneewat

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

กรรมการ

รูปภาพผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
Mr.Suwan Klinprachum

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1

นายวิทยา สามสุวรรณ
Mr.Wittaya Samsuwan

ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
Director Regional Office 1

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.

นางสาวสุภมาส น้อยเสงี่ยม
Miss Supamas Noisangeam

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.
PWA Academic Office

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายสมเกียรติ สิริสุรพล

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Legal Department

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางวาสนา เล็บสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

รูปภาพประธานชมรมผู้จัดการ กปภ.

นายอนุชา ศิริบวรเดช

ประธานชมรมผู้จัดการ กปภ.

กรรมการ

รูปภาพผู้อำนวยการกองวินัย

นายพิเศษ ลอยกุลนันท์

ผู้อำนวยการกองวินัย

กรรมการและเลขานุการ

รูปภาพผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย

ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลื่อนขึ้นข้างบน