ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสRole Model เจตจำนงผู้บริหารระดับสูง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนยุทธศาสตร์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร 2)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 5
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 6
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(การเงิน)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 9
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัิตการ 3)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3

เลื่อนขึ้นข้างบน