ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)
Division Directors (Headquarter)

สายงาน(ผู้ว่าการ) - Chain of Command (Governor)

รูปภาพ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
นางเสาวภา สมุทรถา
Mrs. saowapa samutta
สำนักผู้ว่าการ
(Office of the Governor)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
นายธงชัย ระยะกุญชร
Mr. THONGCHAI RAYAKUNCHORN
สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
(Office of the Corporate Communications & Customer Relations)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์
Mrs. JITTIMA SAIBORISOOTH
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Office of Information Technology)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
Mr.Paitoon Phailom
สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Office of Information Geographic Technology)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
นายประจักษ์ สังฆธรรม
Mr.Prajak Sangkathum
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
(Central Audit Department)
รูปภาพฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
นายธีระยุทธ เอี่ยมขอพึ่ง
Mr.Teerayuth Iamkhorphung
ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(Regional Audit Department)

สายงาน(รองผู้ว่าการ แผนยุทธศาสตร์) - Chain of Command (Deputy Governor -Plan Strategy)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
นางสาวชมนาถ พรสมผล
Miss CHOMMANAD PRONSOMPOL
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
(Corporate Strategy Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ
นายศรายุธ แก้วสินธุ์
Mr.sarayut kaewsin
ฝ่ายแผนงานโครงการ
(Project Planning Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย
Mr. VIROTE KITTIRATTANACHAI
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Department)
รูปภาพผู้อำนวย ฝ่ายประเมินผลองค์กร
นางชุติมน ประมูลมาก
Mrs.Chutimon Pramoonmark
ฝ่ายประเมินผลองค์กร
(Organization Evaluation Department)

สายงาน(รองผู้ว่าการ การเงิน) - Chain of Command (Deputy Governor - Finance)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
น.ส.วราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว
Miss Waraporn Charoenwatanapokaew
ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
(Finance and Budget Analysis Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์
Mrs.Tichaporn Sariddipanthawat
ฝ่ายการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Department)

สายงาน(รองผู้ว่าการ บริหาร) - Chain of Command (Deputy Governor -Administration)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
น.ส.พิมพ์จันทร์ รัตนสุวรรณ
Miss Pimchan Rattanasuwon
ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Planning and Evaluation Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
นางวาสนา เล็บสิงห์
Mrs.Vasana Lebsingha
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Management Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ
Mrs.Dawan Chansiri
ฝ่ายอำนวยการ
(Administration Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นายสมเกียรติ สิริสุรพล
Mr.Somkiet Sirisurapron
ฝ่ายกฎหมาย
(Legal Department)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.
น.ส.สุภมาส น้อยเสงี่ยม
Miss SUPAMAS NOISANGEAM
สำนักวิทยาการ กปภ.
(PWA Academic Office)

สายงาน(รองผู้ว่าการ วิชาการ) - Chain of Command (Deputy Governor - Technical Affairs)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์
Mr.Chatree Ruangthanunrak
ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นายปกิต ภาคธรรม
Mr.pakit paktham
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(Construction Supervision Department)
รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ
นายวิธร มาเอียด
Mr. witorn ma-ied
ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
(Water Resources Department)

สายงาน(รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ) - Chain of Command (Deputy Governor- Office of the Operation)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 1
รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment
สำนักปฏิบัติการ 1
(Office of Operation 1)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 2
รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment
สำนักปฏิบัติการ 2
(Office of Operation 2)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 3
นายเจษฎา ชูชาญ
Mr.Jesada Choocharn
สำนักปฏิบัติการ 3
(Office of Operation 3)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 4
รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment
สำนักปฏิบัติการ 4
(Office of Operation 4)
รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 5
นายธนกร ศิลปะรายะ
Mr. thanakorn sinlaparaya
สำนักปฏิบัติการ 5
(Office of Operation 5)
เลื่อนขึ้นข้างบน