ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)
Division Directors (Headquarter)สายงาน(ผู้ว่าการ) - Chain of Command (Governor)


รูปภาพ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นางเสาวภา สมุทรถา
Mrs. saowapa samutta

สำนักผู้ว่าการ
(Office of the Governor)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
Mrs.Narunchalee Rungratanaubol

สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
(Office of the Corporate Communications & Customer Relations)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
Mr.Paitoon Phailom

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Office of Information Technology)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
Mr.Suwan Klinprachum

สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Office of Information Geographic Technology)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

นายอดุลย์ แสงทอง
Mr.Adul Sangtong

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
(Central Audit Department)

รูปภาพฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

รอการแต่งตั้ง
Wait for Appointment

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(Regional Audit Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ แผนยุทธศาสตร์) - Chain of Command (Deputy Governor -Plan Strategy)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

นางชุติมน ประมูลมาก
Mrs.Chutimon Pramoonmark

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
(Corporate Strategy Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

นายศรายุธ แก้วสินธุ์
Mr.sarayut kaewsin

ฝ่ายแผนงานโครงการ
(Project Planning Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
Mr.Prasert Luangsirimonkol

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Department)

รูปภาพผู้อำนวย ฝ่ายประเมินผลองค์กร

นางปัทมา หวังวิวัฒนา
Mrs.Pattama Vangvivattana

ฝ่ายประเมินผลองค์กร
(Organization Evaluation Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ การเงิน) - Chain of Command (Deputy Governor - Finance)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
Mrs.Laddawan Sangjeau

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
(Finance and Budget Analysis Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์
Mrs.Tichaporn Sariddipanthawat

ฝ่ายการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ บริหาร) - Chain of Command (Deputy Governor -Administration)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุภมาส น้อยเสงี่ยม
Miss supamas noisangeam

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Planning and Evaluation Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางจุฬาทิพ พลกุล
Mrs.Chulatip Pollakul

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Management Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ
Mrs.Dawan Chansiri

ฝ่ายอำนวยการ
(Administration Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายสมเกียรติ สิริสุรพล
Mr.Somkiet Sirisurapron

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal Department)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.

นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์
Mr.Suwit Luangrachaphan

สำนักวิทยาการ กปภ.
(PWA Academic Office)สายงาน(รองผู้ว่าการ วิชาการ) - Chain of Command (Deputy Governor - Technical Affairs)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายปกิต ภาคธรรม
Mr.pakit paktham

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายจิรายุ ชยางศุ
Mr.Chirayu Chayangsu

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(Construction Supervision Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ

นางพวงทอง วังส์ด่าน
Mrs.Puangthong Wangdan

ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
(Water Resources Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ) - Chain of Command (Deputy Governor- Office of the Operation)


รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 1

นายสมพร นันตะ
Mr.Somporn Nanta

สำนักปฏิบัติการ 1
(Office of Operation 1)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 2

นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์
Mr.Vatanapong Kongvat

สำนักปฏิบัติการ 2
(Office of Operation 2)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 3

นายเจษฎา ชูชาญ
Mr. jesada choocharn

สำนักปฏิบัติการ 3
(Office of Operation 3)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 4

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
Mrs.Dowrung Pitipunya

สำนักปฏิบัติการ 4
(Office of Operation 4)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 5

นายธนกร ศิลปะรายะ
Mr. thanakorn sinlaparaya

สำนักปฏิบัติการ 5
(Office of Operation 5)

เลื่อนขึ้นข้างบน