ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)

ผู้บริหารระดับฝ่าย (ส่วนกลาง)
Division Directors (Headquarter)สายงาน(ผู้ว่าการ) - Chain of Command (Governor)


รูปภาพ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นายนิธิศ ทองสอาด
Mr.Nithit Thongs-ard

สำนักผู้ว่าการ
(Office of the Governor)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล
Mrs.Narunchalee Rungratanaubol

สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
(Office of the Corporate Communications & Customer Relations)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสมภัทร ชูอิสสระ
Mrs.Sompat Chuissara

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Office of Information Technology)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นายสุวรรณ กลิ่นประชุม
Mr.Suwan Klinprachum

สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Office of Information Geographic Technology)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

นายอดุลย์ แสงทอง
Mr.Adul Sangtong

ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง
(Central Audit Department)

รูปภาพฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew

รักษาการในตำเเหน่งฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค
(Regional Audit Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ แผนยุทธศาสตร์) - Chain of Command (Deputy Governor -Plan Strategy)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล
Mr.Prasert Luangsirimonkol

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
(Corporate Strategy Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานโครงการ

นายจิรายุ ชยางศุ
Mr.Chirayu Chayangsu

ฝ่ายแผนงานโครงการ
(Project Planning Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางปัทมา หวังวิวัฒนา
Mrs.Pattama Vangvivattana

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Department)

รูปภาพผู้อำนวย ฝ่ายประเมินผลองค์กร

นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
Mrs.Sumalee Khunkhlonanusorn

ฝ่ายประเมินผลองค์กร (Organization Evaluation Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ การเงิน) - Chain of Command (Deputy Governor -Finance)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
Mrs.Laddawan Sangjeau

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
(Finance and Budget Analysis Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางวรจรรย์ เดชะศาศวัต
Mrs.Worajan Daychasasawat

ฝ่ายการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ บริหาร) - Chain of Command (Deputy Governor -Administration)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล

นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
Mrs.Tippawan Srirattana

ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Planning and Evaluation Department)
รักษาการในตำแหน่งสำนักวิทยาการ กปภ.อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางจุฬาทิพ พลกุล
Mrs.Chulatip Pollakul

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resources Management Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
Mr.Voravuth Paosila

รักษาการในตำเเหน่งฝ่ายอำนวยการ
(Administration Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายสุรชัย เล็บสิงห์
Mr.Surachai Lebsingha

ฝ่ายกฎหมาย
(Legal Department)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักวิทยาการ กปภ.

นางทิพย์วรรณ ศรีรัตนะ
Mrs.Tippawan Srirattana

รักษาการในตำแหน่งสำนักวิทยาการ กปภ.
(Acting in position PWA Academic Office)สายงาน(รองผู้ว่าการ วิชาการ) - Chain of Command (Deputy Governor - Technical Affairs)


รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี
Mr.Somboon Hanskuldee

ฝ่ายวิศวกรรม
(Engineering Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายสุวิทย์ เหลืองรัชพันธุ์
Mr.Suwit Luangrachaphan

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(Construction Supervision Department)

รูปภาพผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ

นายจำเนียร เมืองจันทร์
Mr.Chamnian Muangchan

ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
(Water Resources Department)สายงาน(รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ) - Chain of Command (Deputy Governor- Office of the Operation)


รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 1

นายธนิต ธนเสนีวัฒน์
Mr.Thanit Thanaseneewat

สำนักปฏิบัติการ 1
(Office of Operation 1)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 2

นายประทีป กุศลวัฒนะ
Mr.Prateep Kusolwatana

สำนักปฏิบัติการ 2
(Office of Operation 2)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 3

นายสมเกียรติ บุญจันทร์
Mr.Somkiat Boonchan

สำนักปฏิบัติการ 3
(Office of Operation 3)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 4

นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา
Mrs.Dowrung Pitipunya

สำนักปฏิบัติการ 4
(Office of Operation 4)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาค 5

นางนาตยา เสาวธารพงศ์
Mrs.Nataya Soawatarapong

สำนักปฏิบัติการ 5
(Office of Operation 5)

เลื่อนขึ้นข้างบน