นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้า

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการบริหารงาน กปภ. 4 ด้าน ปี 2561-2563

นโยบาย 5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน