3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เป็นวันที่ภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ