๑๓ เมษายน วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ ถูกประกาศใช้ให้เป็น วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ของทุกปี ซึ่งมีพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู และเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ