20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติจึงได้มอบคำขวัญที่ถอดความเป็นภาษาไทยว่า "ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ"  ซึ่งมีความหมายละเอียดลึกซึ้งต่อเยาวชนทุกคนสามารถยึดถือและนำไปปฎิบัติ

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ