คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คู่มือบริการประชาชน/ขั้นตอนการให้บริการระบบประปา


แบบคำขอต่างๆ พิมพ์อยู่ใน FORMAT PDF
ดังนั้น หากท่านต้องการ Down Load แบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้งาน
เครื่องของท่าน ต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader ให้เรียบร้อย

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
 • การขอติดตั้งประปาถาวร

  • การขอติดตั้งประปาถาวร
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งน้ำประปา
  • แบบฟอร์มแบบคำขอ
  • หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
 • การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว

  • การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาชั่วคราว
  • แบบฟอร์มแบบคำขอ
  • หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
 • การวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปา(งบของผู้ใช้น้ำ)

  • การวางท่อขยายเขตบริการน้ำประปา(งบของผู้ใช้น้ำ)
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งน้ำประปา
  • แบบฟอร์มแบบคำขอ
 • การขอรับบริการทั่วไป

  • แบบฟอร์มแบบคำขอทั่วไป
 • การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ

  • แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ
  • ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปา
 • การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา

  • การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา
  • ค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา
 • การฝากมาตร

  • การฝากมาตรวัดน้ำ
  • ค่าธรรมเนียมการขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา
 • การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ(กรณีฝากมาตรวัดน้ำ)

  • การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ(กรณีฝากมาตรวัดน้ำ)
  • ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ
 • การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา

  • การขอยกเลิกการใช้น้ำประปา
  • ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ
 • การคืนเงินประกันการใช้น้ำ

  • การคืนเงินประกันการใช้น้ำ
 • การขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร

  • การขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร
  • ค่าประกันการใช้น้ำถาวร
 • การขอเปิดจ่ายน้ำประปา(กรณีถูกตัดมาตร)

  • การขอเปิดจ่ายน้ำประปา (ถูกตัดมาตร)
  • ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ
 • การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด

  • การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
 • การชำระเงินค่าน้ำประปา

  • การชำระเงินค่าน้ำประปา
  • แบบฟอร์มหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • การโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา

  • การโอนสิทธิในการใช้น้ำประปา
 • การซ่อมท่อประปาแตกรั่ว

  • การซ่อมท่อประปาแตกรั่ว
 • การยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบประปาเอกชน

  • การยื่นคำขอเพื่อรับรองระบบประปาเอกชน
  • แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน
  • หนังสือมอบอำนาจ(รับรองระบบประปาเอกชน)
 • ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

  • ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เลื่อนขึ้นข้างบน