ประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (31 พฤษภาคม 2557)
ประจำเดือน มกราคม 2557
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (30 มกราคม 2557)
ประจำเดือน ธันวาคม 2556
ให้ใช้ทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาคขึ้นทะเบียนไว้เดิม (24 ธันวาคม 2556)
ประจำเดือน กันยายน 2556
ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนผู้รับจ้างของ กปภ. (18 กันยายน 2556)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
รับสมัครผู้รับจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค (22 พฤศจิกายน 2555)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่การประปาส่วนภูมิภาคขึ้นทะเบียน (22 พฤศจิกายน 2555)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. (08 พฤษภาคม 2555)
ประจำเดือน เมษายน 2555
เลื่อนการประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อฯ และขยายเวลาการสิ้นสุดอายุ การขึ้นทะเบียนของ ผู้ผลิตท่อฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (30 เมษายน 2555)
ประจำเดือน มีนาคม 2555
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (20 มีนาคม 2555)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
ขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของ ผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. (01 กุมภาพันธ์ 2555)
ประจำเดือน มกราคม 2555
กปภ.เขต ๖ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว (06 มกราคม 2555)
ประจำเดือน มิถุนายน 2553
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (11 มิถุนายน 2553)
ประจำเดือน มีนาคม 2553
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2553 (31 มีนาคม 2553)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (04 กุมภาพันธ์ 2553)
ประจำเดือน มกราคม 2553
ขยายเวลาการใช้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (04 มกราคม 2553)

เลื่อนขึ้นข้างบน