โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กมว. 1/ 2553
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ปี 2553

...........................................


         ตามประกาศ กปภ. ที่ กมว. 4/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. นั้น

         บัดนี้ กปภ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. โดยแบ่งตามกลุ่มของเครื่องสูบน้ำและประเภทของเครื่องสูบน้ำ ตามเอกสารแนบ

         หากแบบ รูป ข้อกำหนด สัญญาหรือข้อเสนอในเอกสารการสอบราคา หรือการประกวดราคาของ กปภ. ไม่ได้กำหนดกลุ่มของเครื่องสูบน้ำไว้ ให้ถือว่าเป็นเครื่องสูบน้ำกลุ่มที่ 1 เท่านั้น

         ทั้งนี้ กปภ. จะใช้บัญชีรายชื่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ข้างต้นนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป้นต้นไป กำหนดระยะเวลา 2 ปี

         สำหรับสัญญาหรือข้อเสนอในเอกสารการสอบราคา หรือการประกวดราคา และ/หรือการอนุมัติที่ได้มีข้อความหรือข้อกำหนด ที่ได้ระบุเกี่ยวกับยี่ห้อและรุ่นเครื่องสูบน้ำไว้ชัดเจนก่อนแล้ว และมีความแตกต่างไปจากประกาศนี้ ก็ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้เดิมต่อไปได้ จนกว่าจะยกเลิก

         อนึ่ง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนฯเพิ่มเติม ภายหลังประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถส่งรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนฯเพิ่มเติมได้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2553 โดยใช้เงื่อนไขตามประกาศ กปภ. ที่ กมว. 4/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

รายละเอียดตาม File แนบ

เอกสารแนบ

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority