ประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3

ประจำเดือน มกราคม 2553
รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (04 มกราคม 2553)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (16 พฤศจิกายน 2552)
ประจำเดือน กันยายน 2552
ขยายเวลาการใช้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (23 กันยายน 2552)
ประจำเดือน กันยายน 2552
รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (07 กันยายน 2552)
ประจำเดือน สิงหาคม 2552
แจ้งกำหนดวัน เวลา การประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (13 สิงหาคม 2552)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2552
แจ้งการจัดส่งงบการเงินของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค (09 กรกฎาคม 2552)
ประจำเดือน ธันวาคม 2551
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (19 ธันวาคม 2551)
ประจำเดือน ธันวาคม 2551
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค (09 ธันวาคม 2551)
ประจำเดือน กันยายน 2551
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (02 กันยายน 2551)
ประจำเดือน มิถุนายน 2551
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคประกาศเพิ่มเติม เลขที่ กจห.035-1/2551 (04 มิถุนายน 2551)
ประจำเดือน มีนาคม 2551
ประกาศปิดรับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (13 มีนาคม 2551)
ประจำเดือน มกราคม 2551
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (31 มกราคม 2551)
ประจำเดือน มกราคม 2551
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฯ (28 มกราคม 2551)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของประปาส่วนภูมิภาค (15 พฤศจิกายน 2550)
ประจำเดือน กันยายน 2550
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) (23 กันยายน 2550)

เลื่อนขึ้นข้างบน