ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่  กจห. 096/2551
เรื่อง   การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
 ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค
----------------------------------


         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  ที่  กจห. 09/2550      ลงวันที่  30  มกราคม  2550   รับสมัครผู้รับจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค  โดยใช้กับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ได้ปรับปรุงใหม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับจ้างที่รับงานก่อสร้างตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียน  นั้น

         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาคได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค โดยปรับวงเงินในการรับงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียน  จากเดิม  10  ล้านบาท   ลงเหลือ  5  ล้านบาท

           ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคจะใช้หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ได้ปรับปรุงครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552   เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายชวลิต  สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority