โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เลขที่ กจห. 55/2552
เรื่อง แจ้งการจัดส่งงบการเงินของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค
...........................................


         ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม 2550 หน้าแรก ข้อ 2.1.4 วรรคท้าย กำหนด ให้ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค จัดส่งข้อมูล งบการเงินปีล่าสุดทุกปี นั้น

         เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จึงขอแจ้ง กำหนดการจัดส่งข้อมูลงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุดของทุกปี พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
  1. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  2. สำเนา ภ.ง.ด.50 ครบชุด ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้ยื่นชำระภาษีต่อกรมสรรพากร
  3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรประจำปีเดียวกัน
  4. รายงานรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมสำเนาใบอนุญาตของผู้สอบบัญชี

         ทั้งนี้ ผู้ขึ้นทะเบียนจะต้องจัดส่งงบการเงินและเอกสารประกอบข้างต้น ในขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน กปภ. จะไม่ดำเนินการต่อทะเบียนให้จนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และหากผลของการคำนวณคะแนนใหม่มีผลกระทบกับสถานะชั้นของผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการจัดชั้นไว้เดิมลดลง กปภ. จะพิจารณาปรับชั้นตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2552

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority