โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กมว. 2 / 2552
เรื่อง รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

...........................................


         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

         ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการ ของการประปาส่วนภูมิภาค ติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ ปี 2552ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.30 น. ในราคาชุดละ 10,700 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสามารถยื่นเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 22 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. ได้ที่

กองจัดหา
อาคาร 1 ชั้น 1
การประปาส่วนภูมิภาค
72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2551-8121-7
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority