โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กมว.1/2551
เรื่อง ประกาศปิดรับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
---------------------------------------


              ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กจห. 64/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เรื่องรับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค นั้น
              การประปาส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว โดยได้รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำและพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคเพียงพอแล้ว
              บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอปิดรับการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อทำการปรับปรุงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฯ ครั้งต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2551

นายชวลิต สารันต์
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority