โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กมว. 4 / 2552
เรื่อง รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

...........................................


         ตามที่ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กมว.2/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เรื่อง รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปา ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนฯเพียงรายเดียว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน กปภ. จึงยกเลิกประกาศการขึ้นทะเบียนฯดังกล่าวข้างต้น และให้ดำเนินการรับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. ตามเอกสารชุดใหม่

         ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ ปี 2553 ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.30 น. ในราคาชุดละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้ที่เคยซื้อเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำฯ ตามประกาศที่ กมว.2/2552 ไปแล้วนั้น สามารถขอรับเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ ปี 2553 ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ และสามารถยื่นเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ได้ที่

กองมาตรฐานวิศวกรรม
อาคาร 2 ชั้น 3
การประปาส่วนภูมิภาค
72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2551-8357

         ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดเวลาในการยื่นเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯแล้ว กปภ.จะไม่รับเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ เพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority