โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 1/2552
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

...........................................


         ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน ผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. โดยมีกำหนดอายุการขึ้นทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 31 มกราคม 2553 นั้น บัดนี้ระยะเวลาของการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ใกล้จะครบกำหนด กปภ. จึงมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการ กปภ. โดยจะมีอายุการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555

         ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา เพื่อใช้ในกิจการของ กปภ. สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารขอขึ้นทะเบียน ได้จากหน่วยงานที่ระบุไว้ท้ายนี้

			กองเทคนิคก่อสร้าง  อาคาร 1  ชั้น 3 
			การประปาส่วนภูมิภาค   72  หมู่ 3  ซอยแจ้งวัฒนะ 1  ถนนแจ้งวัฒนะ
			แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210  
			โทร. 0 2551 8366

         กปภ. กำหนดขายเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนฯ ในราคาชุดละ 5,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 09.00 น. - 14.30 น. และสามารถยื่นเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่กองเทคนิคก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 -14.30 น. จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาและประกาศผลการขึ้นทะเบียนภายใน เดือนมกราคม 2553

         สำหรับผู้ผลิตฯ ที่ซื้อเอกสารฯ และยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ทันตามกำหนดข้างต้น กปภ. จะขายเอกสารการขึ้นทะเบียนใหม่ ในเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม ของปี 2553 และเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม ปี 2554 และจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มขายเอกสารฯ ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดในกลุ่มนี้ จะมีรอบอายุการขึ้นทะเบียนจากวันที่ประกาศ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority