โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 2/2551
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
...........................................

   
         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคที่ กทส. 4/2550  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค และมีผู้สนใจยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฯ มาแล้ว นั้น
         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค  ได้พิจารณาผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ฯ เพิ่มเติมภายหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ในการรับสมัครเดือน กรกฏาคม 2551 ปรากฏว่ามีผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตามรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศสรุปได้ดังนี้

    1. ผู้ผลิตอุปกรณ์เหล็กหล่อท่อประปา จำนวน 1 ราย
    2. ผู้ผลิตท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 1 ราย
    3. ผู้ผลิตท่อโพลิบิวทีลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 1 ราย

การประปาส่วนภูมิภาคจะใช้บัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) นี้  ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

         สำหรับผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารภายหลังรอบการรับสมัึครเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (เดือน กรกฏาคม 2551) จะได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(นายชวลิต  สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ผู้ผลิตที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  ที่ กทส.4/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
อายุการขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

1. ผู้ผลิตอุปกรณ์เหล็กหล่อท่อประปา  จำนวน 1 ราย
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบำรุงพร

2.ผู้ผลิตท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 1 ราย
1. บริษัท ไทยแชมเปี้ยนวาวล์ จำกัด

3.ผู้ผลิตท่อโพลิบิวทีลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 1 ราย
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ไพพ์


Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority