ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 4/2550
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของประปาส่วนภูมิภาค
-------------------------------


         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการ กปภ. โดยจะมีอายุการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
         ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา เพื่อใช้ในกิจการของ กปภ. สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารการขอขึ้นทะเบียน ได้จากหน่วยงานที่ระบุไว้ท้ายนี้

กองเทคนิคก่อสร้าง อาคาร 1 ชั้น 3
การประปาส่วนภูมิภาค 72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0 2551 8366


          กปภ. กำหนดขายเอกสารในราคาชุดละ 5,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2550 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 น. - 14.30 น. และสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-14.30 น. จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาและประกาศผลการขึ้นทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2551
         สำหรับผู้ผลิตฯ ที่ซื้อเอกสารฯ และยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ทันตามกำหนดข้างต้น กปภ.จะขายเอกสารการขึ้นทะเบียนใหม่ ในเดือน เมษายน กรกฏาคม ตุลาคม มกราคม ของปี 2551 และปี 2552 และจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มขายเอกสารฯ ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดในกลุ่มนี้ จะมีรอบอายุการขึ้นทะเบียนจากวันที่ประกาศ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 เท่านั้น


ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550

(นายชวลิต สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority