โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 3/2551
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
...........................................

   
         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคที่ กทส. 4/2550  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค และมีผู้สนใจยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฯ มาแล้ว นั้น
         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค  ได้พิจารณาผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ฯ เพิ่มเติมภายหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ในการรับสมัครเดือน ตุลาคม 2551 ปรากฏว่ามีผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดังนี้

    ผู้ผลิตท่อพอลิเอทิลีน สำหรับน้ำดื่ม จำนวน 1 ราย
    - บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด
การประปาส่วนภูมิภาคจะใช้บัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) นี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
         สำหรับผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารภายหลังรอบการรับสมัครเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เดือน ตุลาคม 2551) จะได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายชวลิต  สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority