โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห. 62-1-2/2552
เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา การประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

...........................................


         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห. 62/2552 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.62-1/2552 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เรื่องขยายกำหนดวัน เวลา ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) นั้น

         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอกำหนดวัน เวลาการยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.และกำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 11.00 - 11.30 น.

         ทั้งนี้ ผู้ขึ้นทะเบียนจะต้องจัดส่งงบการเงินและเอกสารประกอบข้างต้น ในขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน กปภ. จะไม่ดำเนินการต่อทะเบียนให้จนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และหากผลของการคำนวณคะแนนใหม่มีผลกระทบกับสถานะชั้นของผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการจัดชั้นไว้เดิมลดลง กปภ. จะพิจารณาปรับชั้นตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯต่อไป

         ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นางพรรณพิลาส ไม้งาม)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 1)ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority