ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห. 006/1/2551
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และงานจ้างดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา  สำนักงานประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
------------------------------

     ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห. 006/2551 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และงานจ้างดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษา สำนักงานประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) นั้น
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาโครงการดังกล่าว ดังนี้

1. ประกาศประกวดราคา หน้า 1 แก้ไขใหม่ คือ

เดิม ข้อ 1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคา
แก้ไขเป็น ข้อ 1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีนิติบุคคล หรือผู้เข้าร่วมไม่เกิน 3 ราย
และ/หรือ ถ้าไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) ได้ ในวันยื่นซองประมูลจะต้องมีหนังสือรับรองหรือบันทึกความเข้าใจร่วมค้า จากผู้มีอำนาจทุกนิติบุคคล และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะ
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจดทะเบียนร่วมค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามในสัญญา

2. ประกาศประกวดราคา หน้า 1 ข้อ 6.2 เพิ่มเติมข้อความ คือ

ในกรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการในต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดขอบเขต
ของผลงานที่ได้ทำมา โดยมีการชี้แจงและอ้างอิงถึงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้
           นอกจากนี้ในกรณีที่ กปภ. ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน กปภ. ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบหรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี

3. ประกาศประกวดราคา หน้า 1 เพิ่มเติมข้อ 7 คือ

ข้อ 7 ผู้เสนอราคาหรือร่วมเสนอราคาที่ใช้ผลงานที่เคยทำร่วมกับผู้อื่น ในรูปกิจการร่วมค้า
(Joint Venture) หรือกิจการร่วมกันทำงาน (Consortium) จะต้องแสดงหลักฐานผลงานในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมแสดงสัดส่วนของมูลค่างานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งนี้สัดส่วนของงานหากเป็นผลงานตามข้อ 6.1 ต้องมีสัดส่วนของงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 70%

4. เอกสารประกวดราคา หน้า 2 แก้ไขใหม่ คือ
เดิม ข้อ 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
           แก้ไขเป็น ข้อ 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีนิติบุคคลหรือผู้เข้าร่วม
ไม่เกิน 3 ราย และ/หรือ ถ้าไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมค้า (Joint Venture) ได้ในวันยื่นซองประมูล จะต้องมีหนังสือรับรองหรือบันทึกความเข้าใจการร่วมค้า จากผู้มีอำนาจทุกนิติบุคคล และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจดทะเบียนร่วมค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามในสัญญา

5. เอกสารประกวดราคา หน้า 2 ข้อ 2.6.2 เพิ่มเติมข้อความจากเดิม คือ
ในกรณีที่เป็นผลงานที่ดำเนินการในต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดขอบเขต
ของผลงานที่ได้ทำมา โดยมีการชี้แจงและอ้างอิงถึงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้
           นอกจากนี้ในกรณีที่ กปภ. ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน กปภ. ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบหรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้ แล้วแต่กรณี

6. เอกสารประกวดราคา หน้า 2 เพิ่มเติมข้อ 2.7 คือ
2.7 ผู้เสนอราคาหรือร่วมเสนอราคาที่ใช้ผลงานที่เคยทำร่วมกับผู้อื่นในรูปกิจการร่วมค้า
(Joint Venture) หรือกิจการร่วมกันทำงาน (Consortium)  จะต้องแสดงหลักฐานผลงานในส่วนที่รับผิดชอบ พร้อมแสดงสัดส่วนของมูลค่างานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งนี้สัดส่วนของงานหากเป็นผลงานตามข้อ 2.6.1 ต้องมีสัดส่วนของงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 70 %

         ส่วนข้อความอื่นให้เป็นไปตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเดิมทุกประการ


ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

(นายชวลิต สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority