ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคประกาศเพิ่มเติม เลขที่ กจห.035-1/2551
เรื่อง ขยายกำหนดวันยื่นซองและเปิดซองงานสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและโคมไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.035/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เรื่อง สอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและโคมไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ซึ่งกำหนดยื่นซอง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 - วันที่ 5 มิถุนายน 2551 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 นั้น

                การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอขยายกำหนดวันยื่นซองและวันเปิดซองสอบราคา ดังกล่าวออกไปอีก โดยจะแจ้งกำหนดวันยื่นซอง และเวลาวันเปิดซองสอบราคาใหม่ให้ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2551


วันที่นำประกาศเผยแพร่ 05/06/2008 [11:20:31]
Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority