โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 1/2551
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
…………………

   
         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคที่ กทส. 4/2550  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค และมีผู้สนใจยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฯ มาแล้ว นั้น
         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค  ได้พิจารณาผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ฯ ปรากฏว่ามีผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค  ตามรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศสรุปได้ดังนี้

    1. ผู้ผลิตอุปกรณ์เหล็กหล่อท่อประปา จำนวน 12 ราย
    2. ผู้ผลิตท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม จำนวน 11 ราย
    3. ผู้ผลิตท่อโพลิบิวทีลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 2 ราย
    4. ผู้ผลิตท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม จำนวน 6 ราย
    5. ผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ จำนวน 7 ราย
    6. ผู้ผลิตอุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียวและท่อปลอก จำนวน 9 ราย

การประปาส่วนภูมิภาคจะใช้บัญชีรายชื่อนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

         สำหรับผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารภายหลังวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2551  จะได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

(นายชวลิต  สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  ที่ กทส.1/2551  ลงวันที่ 30 มกราคม 2551
อายุการขึ้นทะเบียน  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

1. ผู้ผลิตอุปกรณ์เหล็กหล่อท่อประปา  จำนวน  12  ราย
1.1 บริษัท จุฬาวิศวกรรม จำกัด
1.2 บริษัท ชัยพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.3 บริษัท ชัยพรการประปา จำกัด
1.4 บริษัท ชัยศรีนวกิจ จำกัด
1.5 บริษัท ที. วี. ซี. การช่าง จำกัด
1.6 บริษัท ไทยแชมเปี้ยนวาวล์ จำกัด
1.7 บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด
1.8 บริษัท สตรอง วิศวกรรมการประปา จำกัด
1.9 บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด
1.10 บริษัท เอ แอนด์ เอส (1992) จำกัด
1.11 บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
1.12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง

2. ผู้ผลิตท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม  จำนวน  11  ราย
2.1 บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
2.2 บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด
2.3 บริษัท ไทยวินิเทค จำกัด
2.4 บริษัท ไทย-เอเซีย พี. อี. ไพ้พ์ จำกัด
2.5 บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด
2.6 บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2.7 บริษัท เพชรสยาม พี อี ไพ้พ์ จำกัด
2.8 บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2.9 บริษัท อะกรู (ประเทศไทย) จำกัด
2.10 บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
2.11 บริษัท เอส.อาร์ ฟิตติ้งส์ จำกัด

3. ผู้ผลิตท่อโพลิบิวทีลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม  จำนวน  2  ราย
3.1 บริษัท บางกอกไพบูลย์ ไพพ์ จำกัด
3.2 บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

4. ผู้ผลิตท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม  จำนวน  6  ราย
4.1 บริษัท ซี.เอ. ปิโตรเคมี จำกัด
4.2 บริษัท ไทยวินิเทค จำกัด (2002)
4.3 บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
4.4 บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด
4.5 บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก (2003) จำกัด
4.6 บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

5. ผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ  จำนวน  7  ราย
5.1 บริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีลไพพ์  จำกัด
5.2 บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
5.3 บริษัท พี. เอ็ช. แอนด์. พี. จำกัด
5.4 บริษัท มิตรสตีล จำกัด
5.5 บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด
5.6 บริษัท เอเซี่ยนสตีลโปรดักส์ จำกัด
5.7 บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

6. ผู้ผลิตอุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียวและท่อปลอก จำนวน 9  ราย
6.1 บริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีลไพพ์  จำกัด
6.2 บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
6.3 บริษัท พี. เอ็ช. แอนด์. พี. จำกัด
6.4 บริษัท มิตรสตีล จำกัด
6.5 บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด
6.6 บริษัท เอเซี่ยนสตีลโปรดักส์ จำกัด
6.7 บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
6.8 บริษัท ชวรักษ์ จำกัด    
6.9 บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority