โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กมว. 1/ 2553
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ปี 2553

...........................................


         ตามประกาศ กปภ. ที่ กมว. 1 /2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. โดยไม่มียี่ห้อ KAWAMOTO อยู่ในทะเบียนเครื่องสูบน้ำกลุ่ม 1 นั้น

         กปภ.ได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและเอกสารการขึ้นทะเบียนฯเพิ่มเติมของเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ KAWAMOTO แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ(เพิ่มเติม) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำกลุ่มที่ 1 สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. จำแนกตามกลุ่มของเครื่องสูบน้ำและประเภทของเครื่องสูบน้ำ ตามเอกสารแนบ

         ทั้งนี้ กปภ.จะใช้บัญชีรายชื่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป และกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนเงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศ กปภ. ที่ กมว. 1/2553 ข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

รายละเอียดตาม File แนบ

เอกสารแนบ

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority