โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 1/ 2553
เรื่อง ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

...........................................


         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กทส. 1/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ใน กิจการของการประปาส่วนภูมิภาค และมีผู้สนใจยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฯ มาแล้วนั้น

         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ฯ ปรากฏว่ามีผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ตามรายชื่่อในบัญชีแนบท้ายประกาศสรุปได้ดังนี้

  1. ผู้ผลิตประตูน้ำและอุปกรณ์เหล็กหล่อเทา สำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน จำนวน 13 ราย
  2. ผู้ผลิตประตูน้ำและอุปกรณ์เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม สำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน จำนวน 4 ราย
  3. ผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ จำนวน 7 ราย
  4. ผู้ผลิตอุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียวและท่อปลอก จำนวน 9 ราย
  5. ผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อพีวีซี จำนวน 8 ราย
  6. ผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง จำนวน 12 ราย
  7. ผู้ผลิตท่อ และอุปกรณ์ท่อโพลิบิวทิลีน จำนวน 3 ราย

การประปาส่วนภูมิภาคจะใช้บัญชีรายชื่อนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

สำหรับผู้ผลิตฯ ที่ยื่นเอกสารภายหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 จะได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

รายละเอียดตาม File แนบ

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority