โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กมว. 5 / 2552
เรื่อง ขยายเวลาการใช้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ จำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

...........................................


         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ที่ กมว.3/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 เรื่อง ขยายเวลาการใช้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2553 นั้น

         ขณะนี้ กปภ. อยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. ปี 2553 และเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในกิจการของ กปภ. จึงขอขยายเวลาการใช้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. ตามประกาศที่ กจห.25/2550 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ที่ กมว.1/2550 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 และ ที่ กมว.2/2551 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวต่อไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority