โลโก้ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส ๑/๒๕๕๕
เรื่อง ประกาศขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของ ผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

...........................................


         ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาสำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. ตามประกาศ กปภ. ที่ กทส.๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ และที่ กทส.๑/๒๕๕๔ รวม ๒ ฉบับ จำนวน ๕๗ ราย โดยมีอายุการขึ้นทะเบียนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น

         เนื่องจากการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ตามประกาศข้างต้น จะมีอายุการขึ้นทะเบียนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และ กปภ. มีการปรับปรุงเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปภ. จึงให้ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาที่ขึ้นทะเบียนไว้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้รับการขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Copyright © by Provincial Waterworks Authority