ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
364 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. จากโรงแรมกะตะบีช-หาดกะตะน้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 4,200,000.00 04/02/2007 07/02/2007
360 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 3,4 ต. ปากน้ำปราณ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปาปราณบุรี 2,600,000.00 01/02/2007 04/02/2007
359 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษม บ้านหนองคาง ต. ศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประปากุยบุรี 2,642,000.00 01/02/2007 04/02/2007
358 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. จากโรงแรมกะตะบีช-หาดกะตะน้อยอ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 4,200,000.00 30/01/2007 02/02/2007
357 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการซื้อน้ำ R.O. ถนนโคกโตนดตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานประปาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 3,800,000.00 30/01/2007 02/02/2007
356 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานประปาแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 5,409,920.00 30/01/2007 02/02/2007
355 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่พื้นที่ อบต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 7,597,000.00 30/01/2007 02/02/2007
354 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,2 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานประปาสังขะ 3,400,460.00 30/01/2007 02/02/2007
352 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแคนคำ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักงานประปาอุบลราชธานี 2,450,000.00 30/01/2007 02/02/2007
350 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อตลาดเทสบาล อ. เทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการเทพสถิต สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ 2,889,000.00 29/01/2007 01/02/2007
349 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อบ้านตลาด ม.1 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2,782,000.00 26/01/2007 29/01/2007
347 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่ริม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ 3 6,768,700.00 23/01/2007 26/01/2007
345 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) ครั้งที่ 3 2,654,400.00 19/01/2007 22/01/2007
344 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาน่าน อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานประปาน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ 3 2,027,650.00 19/01/2007 22/01/2007
342 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ 2 2,830,000.00 17/01/2007 20/01/2007
339 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ปีงบประมาณ 2550 3,210,000.00 17/01/2007 20/01/2007
334 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านเก่างิ้ว ม.1 บ้านหนองบัว ม.2 บ้านหนองบัวใหญ่ ม. บ้านคึมชาด ม.4 บ้านชัยมงคล ม.5 บ้านชัยประเสริญ ม.7 บ้านชัยพัฒนา ม.10 บ้านชัยเจริญ ม.11 ต.บ้านเก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแ 10,327,533.00 16/01/2007 19/01/2007
333 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนธันวาคม ,ถนนชาตินิรันดร์ ,ถ.ทุ่งเจริญและถ.สมฤทัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประสมเด็จ 5,885,000.00 16/01/2007 19/01/2007
332 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนแจ้งสนิท ( สถานีตำรวจ-สำนักงานประปาบรบือ)ถ.สุขาภิบาล1,ถ.สุขาภิบาล 12 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม สำนักงานประปามหาสารคาม 2,354,000.00 16/01/2007 19/01/2007
330 การประปาส่วนภูมิภาค การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ SAP เพิ่มเติม 10,568,390.00 16/01/2007 19/01/2007
327 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมาย เลข 101 (ตอนเวียงสา-ต่อเขตเทศบาลน่านควบคุม) อ.เมือง จ.น่าน สำนักงานประปาน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ 2 4,708,000.00 15/01/2007 18/01/2007
324 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 ” (มอก.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5,606,800.00 15/01/2007 18/01/2007
319 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการก่อสร้างหอถังสูงความจุ 120 ลบ.ม. ความสูง 25 เมตร พร้อมประสานท่อภายใน หน่วยบริการบ้านเล่า-นางเม้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 4,173,000.00 12/01/2007 15/01/2007
318 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบุณฑริก-เดชอุดม ,ถ.แก้วไพฑูรย์ฯ สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร (หน่วยบริการบุณฑริก) 2,217,000.00 11/01/2007 14/01/2007
317 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อจำนวน 1 โครงการ (2โครงการย่อย) สำนักงานประปาเขมราฐ 2,700,000.00 11/01/2007 14/01/2007
เลื่อนขึ้นข้างบน