ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 424 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 424

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านเก่างิ้ว ม.1,บ้านหนองบัว ม.2,บ้านหนองม่วงใหญ่ ม.3,บ้านคึมชาด ม.4,บ้านชัยมงคล ม.5,บ้านชัยประเสริฐ ม.7,บ้านชัยพัฒนา ม.10,บ้านชัยเจริญ ม.11 ต.บ้านเก่างิ้ว อ.พล จ.ขอน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 10,327,533.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/03/2007

วันหมดอายุ : 25/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน