ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 434 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 434

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 จากสามแยกฉวางถึงโรงพยาบาลยุพราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,966,900.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/03/2007

วันหมดอายุ : 31/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน