ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 423 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 423

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินอุดหนุน) ปี 2550 ชุมชนหมู่ที่ 1,5,7 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,434,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/03/2007

วันหมดอายุ : 25/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน