ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 429 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 429

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงความจุ 120 ลบ.ม. ความสูง 25 เมตร พร้อมประสานท่อภายใน หน่วยบริการบ้านเล่า-นางเม้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำนักงานประปาชัยภูมิ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,173,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/03/2007

วันหมดอายุ : 29/03/2007

เลื่อนขึ้นข้างบน