ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
111 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ การเคหะแห่งชาติจังหวัดสงขลา ถ.ประสานมิตร อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา(ครั้งที่ 2) 3,478,000.00 10/04/2006 13/04/2006
110 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเข้าบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ 5 ต.พญาขัน อ.ปะเหลียน ถนนตรัง-ปะเหลียน (ช่วงสี่แยกบ้านา) ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน สำนักงานประปาย่านตาขาว(ครั้งที่ 2) 2,847,000.00 10/04/2006 13/04/2006
109 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ภักดีดำรงค์ ถ.คชฤทธิ์ ซ.2 และถ.รัตนกิจ ซ.4 ถ.คงคา (ข้างสถานีดับเพลิง-หน้าบ้านเลขที่ 24 ถนนรวมวิทย์ (บ้านเลขที่ 21-200) อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง(ครั้งที่ 2) 3,700,000.00 10/04/2006 13/04/2006
108 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนคุรุมิตร ถนนนายายหม่อม ถนนตรัง - ปะเหลียน (สายเก่า) ซอยนางหงส์ ถนนตรัง-ปะเหลียน (ช่วงกองทุนวิทยาลัยพละ) ม.1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว สำนักงานประปาย่านตาขาว(ครั้งที่ 2) 3,445,000.00 10/04/2006 13/04/2006
107 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เตาหลวง ซ.4 และซ.รัตนโกมล ถ.เตาหลวง ซ.6 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.2,3,4,5 และถ.อมรนิวาส 2 อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา(ครั้งที่ 2) 4,500,000.00 10/04/2006 13/04/2006
106 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ การเคหะแห่งชาติจังหวัดสงขลา ถ.ประสานมิตร อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา 3,478,000.00 07/04/2006 10/04/2006
105 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ภักดีดำรงค์ ถ.คชฤทธิ์ ซ.2 และถ.รัตนกิจ ซ.4 ถ.คงคา (ข้างสถานีดับเพลิง-หน้าบ้านเลขที่ 24 ถนนรวมวิทย์ (บ้านเลขที่ 21-200) อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง 3,700,000.00 07/04/2006 10/04/2006
104 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเข้าบ้านท่าพญาใน หมู่ที่ 5 ต.พญาขัน อ.ปะเหลียน ถนนตรัง-ปะเหลียน (ช่วงสี่แยกบ้านา) ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน สำนักงานประปาย่านตาขาว 2,847,000.00 07/04/2006 10/04/2006
103 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนคุรุมิตร ถนนนายายหม่อม ถนนตรัง - ปะเหลียน (สายเก่า) ซอยนางหงส์ ถนนตรัง-ปะเหลียน (ช่วงกองทุนวิทยาลัยพละ) ม.1 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว สำนักงานประปาย่านตาขาว 3,445,000.00 07/04/2006 10/04/2006
102 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.เตาหลวง ซ.4 และซ.รัตนโกมล ถ.เตาหลวง ซ.6 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ซ.2,3,4,5 และถ.อมรนิวาส 2 อ.เมือง สำนักงานประปาสงขลา 4,500,000.00 07/04/2006 10/04/2006
101 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.และจัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบ หน่วยบริการวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาน้ำพอง 3,900,000.00 06/04/2006 09/04/2006
100 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จัดหาเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ระบบจ่ายสารเคมีและท่อน้ำดิบ หน่วยบริการบ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 5,300,000.00 06/04/2006 09/04/2006
99 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาชัยภูมิ (ครั้งที่3) 17,000,000.00 06/04/2006 09/04/2006
98 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ครั้งที่ 2 (ร่างครั้งที่ 2) 4,599,900.00 04/04/2006 07/04/2006
97 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 3/1 (ม.ราชธานี) สำนักงานประปาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 4,280,000.00 03/04/2006 06/04/2006
96 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จัดหาเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ระบบจ่ายสารเคมีและท่อน้ำดิบ หน่วยบริการบ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 5,300,000.00 03/04/2006 06/04/2006
95 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.และจัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมประสานท่อภายในโรงสูบ หน่วยบริการวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาน้ำพอง 3,900,000.00 03/04/2006 06/04/2006
94 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อประปาชัยภูมิ (ครั้งที่3) 17,000,000.00 03/04/2006 06/04/2006
93 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ครั้งที่ 2 4,599,900.00 31/03/2006 03/04/2006
87 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2549 สำนักงานประปาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 19,000,000.00 27/03/2006 30/03/2006
86 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2549 บริเวณทางหลวงหมายเลข 401 จากสถานีจ่ายน้ำบ้านตาขุน-อำเภอพนม อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 22,680,000.00 27/03/2006 30/03/2006
84 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านกาญจน์กนก โครงการ 2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 2,580,000.00 27/03/2006 30/03/2006
83 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง (ครั้งที่ 2) 4,387,000.00 27/03/2006 30/03/2006
82 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) 2,653,600.00 27/03/2006 30/03/2006
81 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 6,580,500.00 27/03/2006 30/03/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน