ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
147 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเมือง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 4,424,000.00 10/05/2006 13/05/2006
146 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่อ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร 0.00 10/05/2006 13/05/2006
144 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 87,795,640.00 07/05/2006 10/05/2006
143 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 87,795,640.00 04/05/2006 07/05/2006
142 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร 69,920,220.00 04/05/2006 09/05/2006
140 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชุด 2 ชั้น ขนาด 8 ยูนิต(บริเวณสำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี) สำนักงานประปาเขต 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3,500,000.00 02/05/2006 05/05/2006
138 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถนอมศรี ถนนวีรพันธ์ ถนนตัณฑะวิระ อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง 3,800,000.00 01/05/2006 04/05/2006
137 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุขเกษม 1 บริเวณตลาดสด สำนักงานประปานราธิวาส 2,100,000.00 01/05/2006 04/05/2006
136 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ตัน 2,200,000.00 01/05/2006 04/05/2006
135 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานติดตั้งและวางท่อประปาให้แก่สถานแสดงพันธ์สัตว์สองทะเล ป.สงขลา 2,151,000.00 01/05/2006 04/05/2006
134 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานติดตั้งและวางท่อประปาให้แก่สถานแสดงพันธ์สัตว์สองทะเล ป.สงขลา 2,151,000.00 28/04/2006 01/05/2006
133 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารชุด 2 ชั้น ขนาด 8 ยูนิต (บริเวณสำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี)สำนักงานประปาเขต 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 3,500,000.00 27/04/2006 30/04/2006
132 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ 2,200,000.00 27/04/2006 30/04/2006
131 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถนอมศรี ถนนวีรพันธ์ ถนนตัณฑะวิระ อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง 3,800,000.00 26/04/2006 29/04/2006
130 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุขเกษม 1 บริเวณตลาดสด สำนักงานประปานราธิวาส 2,100,000.00 26/04/2006 29/04/2006
129 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุขเกษม 1 บริเวณตลาดสด สำนักงานประปานราธิวาส 2,100,000.00 22/04/2006 25/04/2006
128 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถนอมศรี ถนนวีรพันธ์ ถนนตัณฑะวิระ อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง 3,800,000.00 22/04/2006 25/04/2006
127 การประปาส่วนภูมิภาค อ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาอุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู - เลย - สกลนคร - นครพนม 33,521,040.00 18/04/2006 22/04/2006
123 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 และโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ. เพิ่มเติม (ส่วนกลาง) 3,767,750.00 18/04/2006 21/04/2006
121 การประปาส่วนภูมิภาค อ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาอุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู - เลย - สกลนคร - นครพนม 33,521,040.00 12/04/2006 15/04/2006
120 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับการใช้งานตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระยะที่2 และโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ.เพิ่มเติม (ส่วนกลาง) 3,767,750.00 10/04/2006 13/04/2006
117 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อ 1 โครงการ (4 โครงการย่อย) ป.บุรีรัมย์ 3,821,200.00 10/04/2006 13/04/2006
116 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.คลังอาวุธ ต.เทศบาลอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2,580,000.00 10/04/2006 13/04/2006
114 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการ บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 10,429,000.00 10/04/2006 13/04/2006
113 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อ 1 โครงการ (3 โครงการย่อย) ป.ยโสธร 2,544,000.00 10/04/2006 13/04/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน