ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 143 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 143

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาหน่วยบริการดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 87,795,640.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/05/2006

วันหมดอายุ : 07/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน