ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 128 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 128

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถนอมศรี ถนนวีรพันธ์ ถนนตัณฑะวิระ อ.เบตง สำนักงานประปาเบตง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,800,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 22/04/2006

วันหมดอายุ : 25/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน