ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 127 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 127

ชื่อโครงการ : อ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาอุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู - เลย - สกลนคร - นครพนม

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 33,521,040.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสมชาย ไตรจันทร์

E-mail : somchaiT@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/04/2006

วันหมดอายุ : 22/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน