ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 117 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 117

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อ 1 โครงการ (4 โครงการย่อย) ป.บุรีรัมย์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 3,821,200.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 10/04/2006

วันหมดอายุ : 13/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน