ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 97 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 97

ชื่อโครงการ : วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 3/1 (ม.ราชธานี) สำนักงานประปาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,280,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายประมวล รักตระวัตร

E-mail : sumontha_J@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/04/2006

วันหมดอายุ : 06/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน