ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 87 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 87

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2549 สำนักงานประปาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 19,000,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/03/2006

วันหมดอายุ : 30/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน