ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 96 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 96

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม/ชม. จัดหาเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ระบบจ่ายสารเคมีและท่อน้ำดิบ หน่วยบริการบ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 5,300,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/04/2006

วันหมดอายุ : 06/04/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน