ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 249 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
51 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน 403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
รหัสไปรษณีย์ 66110
พิจิตร นายสมเกียรติ นงนุช
52 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบูรณ์ 4 ถ. สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 67000
เพชรบูรณ์ นายธีระยุทธ ทองสุก
53 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก 235 ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก
รหัสไปรษณีย์ 67110
เพชรบูรณ์ นายสมชัย ทุมมณี
54 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน 166 หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
รหัสไปรษณีย์ 67150
เพชรบูรณ์ นายสุทธิชัย ไทยกล้า
55 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่ 530 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
รหัสไปรษณีย์ 67140
เพชรบูรณ์ นายโภคิน พรมพันธุ์
56 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเชียรบุรี 101 ม.7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 67130
เพชรบูรณ์ นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์
57 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 40000
ขอนแก่น นายจักรพงศ์ คำจันทร์
58 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 40000
ขอนแก่น นายสุเมธ แว่นประชา
59 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 647/11 หมู่ 3 ถ. เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
รหัสไปรษณีย์ 40110
ขอนแก่น นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน
60 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ 294/2 ม.1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
รหัสไปรษณีย์ 40130
ขอนแก่น นายอดิศร น้อยผาง
61 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง 209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง
รหัสไปรษณีย์ 40310
ขอนแก่น นายอัชนันท์ อุ่นโสดา
62 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท 93 หมู่ 11 ถ. แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท
รหัสไปรษณีย์ 40180
ขอนแก่น นายชูชาติ บุญเปียง
63 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน 201 ม.6 ถนนอภัย ต.หนองโก อ.กระนวน
รหัสไปรษณีย์ 40170
ขอนแก่น นายกฤษณ์ ไกยสวน
64 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ 416 หมู่ 13 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ
รหัสไปรษณีย์ 40210
ขอนแก่น นายเดชชัย จันทพล
65 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล 22/13 ถ. เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล
รหัสไปรษณีย์ 40120
ขอนแก่น นายสุนันท์ รักษาชัฎ
66 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ 1/16 ถ. กีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 46000
กาฬสินธุ์ นายอาทิตย์ ต่างประโคน
67 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ 493 หมู่ 13 ถ. บัวขาว-นามน ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
รหัสไปรษณีย์ 46110
กาฬสินธุ์ นายวัฒนา แก้วคำแสน
68 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 372 หมู่ 2 ถ. ธันวาคม ต.- อ.สมเด็จ
รหัสไปรษณีย์ 46150
กาฬสินธุ์ นายประพจน์ โสฬสจินดา
69 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 654 ถ. มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 44000
มหาสารคาม นายณ.เณร วัฒนกูล
70 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 121 หมู่ที่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
รหัสไปรษณีย์ 44110
มหาสารคาม นางยุภาพร สุวรรณผิว
71 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ 183 ถ. ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 36000
ชัยภูมิ นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย
72 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ หมู่ 7 ถ.แกร้งคร้อ-นาแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
รหัสไปรษณีย์ 36150
ชัยภูมิ นายศุภชัย มหาจันทร์
73 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส 70 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุจัส
รหัสไปรษณีย์ 36130
ชัยภูมิ นายนิคม พงศ์สุวรรณ
74 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง 33 หมู่ 9 ถ. หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
รหัสไปรษณีย์ 36210
ชัยภูมิ นางสุกัญญา จินดามณี
75 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว 486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
รหัสไปรษณีย์ 36110
ชัยภูมิ นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์
76 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด 175 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 45000
ร้อยเอ็ด นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์
77 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง 175 หมู่ 10 ถ.ทางหลวงหมายเลข 2046 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
รหัสไปรษณีย์ 45110
ร้อยเอ็ด นายยรรยงค์ ไวโหม่ง
78 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ ถ.ปัทมานนท์ ต.- อ.สุวรรณภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 45130
ร้อยเอ็ด นายสำรวย จันทะอ่อน
79 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ - ต.- อ.-
รหัสไปรษณีย์ -
ชัยภูมิ นายพรชัย เกษดี
80 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 140 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 41000
อุดรธานี นายประกอบ พิทยาภรณ์
81 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 444 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 41000
อุดรธานี นายสุรชาติ จันทรา
82 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี 777 หมู่ 126 ถ.พิศาลสารกิจ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี
รหัสไปรษณีย์ 41370
อุดรธานี นายไพฑูรย์ สุธรรมมา
83 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ หมู่ 12 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ
รหัสไปรษณีย์ 41160
อุดรธานี นายกล้าศึก ก้องกำไก
84 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง 155 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
รหัสไปรษณีย์ 21190
อุดรธานี นายทรงกลด เพ็ชรคำ
85 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 186/5 ถ.โพธิ์ชัย ต.หนองบัว อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 39000
หนองบัวลำภู นายพงษ์อิศรา พลเตชา
86 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย 76 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 42000
เลย นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
87 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน 405 หมู่ 1 ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
รหัสไปรษณีย์ 42110
เลย นายพิชัย บัญฑิตย์
88 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านซ้าย 111 ถ.เลย-หล่มสัก ต. อ.ด่านซ้าย
รหัสไปรษณีย์ 42120
เลย นายดุสิต ดวงมาตย์พล
89 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง 246 ถ.ภูมิวิธี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
รหัสไปรษณีย์ 42130
เลย นายวัชน์ศิริ เอียสกุล
90 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย 001 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 43000
หนองคาย นายคมกริช ศรีปัญญา
91 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ 222 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ 43140
บึงกาฬ นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์
92 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ 399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 43130
หนองคาย
93 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพิสัย 128 หมู่ 4 ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย
รหัสไปรษณีย์ 43120
หนองคาย นายมนัส อินธิบาล
94 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 47000
สกลนคร นายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข
95 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน 458 หมู่ 20 ถ.ประชา ต.- อ.สว่างแดนดิน
รหัสไปรษณีย์ 47110
สกลนคร นางสาวนงเยาว์ คูสกุล
96 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน 182 หมู่ 2 ถ.พังโคนวาริชภูมิ ต.- อ.พังโคน
รหัสไปรษณีย์ 47160
สกลนคร นายธนา ฉายาวิสาร
97 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม 18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 48000
นครพนม นายสุคนธ์ ศรีนา
98 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม 366 หมู่ 13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
รหัสไปรษณีย์ 48110
นครพนม นางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ
99 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง 338 ม.5 ถ.บ้านแพง-โพธิ์ชัย ต.- อ.บ้านแพง
รหัสไปรษณีย์ 48140
นครพนม นายปวเรศ ดำรงภคภากร
100 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม 480 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
รหัสไปรษณีย์ 48150
นครพนม นายอริญชย์ จังตระกูล
เลื่อนขึ้นข้างบน