ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลที่อยู่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค


ข้อมูล 249 รายการ

# ชื่อสำนักงาน ที่อยู่ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดการ
1 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
รหัสไปรษณีย์ 10210
กรุงเทพมหานคร นายกฤษฎา ศังขมณี
2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
รหัสไปรษณีย์ 50210
เชียงใหม่ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 50300
เชียงใหม่ นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
4 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด 178 หมู่ 10 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง อ.ฮอด
รหัสไปรษณีย์ 50240
เชียงใหม่ นายภิญโญ ทิพย์เนตร
5 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง 36 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง
รหัสไปรษณีย์ 50130
เชียงใหม่ นายทวีศักดิ์ สุขก้อน
6 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม 449 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
รหัสไปรษณีย์ 50180
เชียงใหม่ นายทิวา ระดีรมย์
7 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง 170 หมู่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
รหัสไปรษณีย์ 50150
เชียงใหม่ นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
8 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง 2 หมู่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง
รหัสไปรษณีย์ 50110
เชียงใหม่ นายประยูร นวมงาม
9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน 69 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 58000
แม่ฮ่องสอน นายนิมิตร ปิ่นธานี
10 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง 19 หมู่ที่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
รหัสไปรษณีย์ 58110
แม่ฮ่องสอน นายกฤษดา อินทรวิชา
11 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน 266 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 51000
ลำพูน นายพรพจน์ ฑีฆายุ
12 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง 240 หมู่ 3 ถ.บ้านป่าป๋วย-หนองเขียด ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
รหัสไปรษณีย์ 51130
ลำพูน นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล
13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง 440 ถ. พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 52000
ลำปาง นายอนุชา ศิริบวรเดช
14 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา 273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา
รหัสไปรษณีย์ 52130
ลำปาง นายวรชาติ สีหบัณฑ์
15 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน 190 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต.แม่ปะ อ.เถิน
รหัสไปรษณีย์ 52160
ลำปาง นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
16 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ 2 ถ.ศศิบุตร ต.- อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 54000
แพร่ นายนพดล ปั้นรัตน์
17 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย 557 หมู่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
รหัสไปรษณีย์ 54110
แพร่ นายเกษม นวลดี
18 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง 177 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
รหัสไปรษณีย์ 54140
แพร่ นายโกวิทย์ สังธิ
19 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 55000
น่าน นายเรืองเดช ริกากรณ์
20 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา 286 หมู่ 5 ถ. น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา
รหัสไปรษณีย์ 55140
น่าน นายนุกุล แสงบุญมี
21 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 56000
พะเยา นายสกลณรงค์ สาลี
22 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 13/5 หมู่ 1 ถนน พะเยา-ปง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน
รหัสไปรษณีย์ 56150
พะเยา นางอรวรรณ รัตนจักร์
23 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย 1120 หมู่ 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 57000
เชียงราย นายกฤช เกษจรัล
24 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน 2180 หมู่ 1 ถ. คลองชลประทาน ต.เมืองพาน อ.พาน
รหัสไปรษณีย์ 57120
เชียงราย นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร
25 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเทิง 22 หมู่ 15 ถ.เชียงราย-เทิง ต.เวียง อ.เทิง
รหัสไปรษณีย์ 57160
เชียงราย นายวิชาญ พรมมา
26 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ 472 หมู่ที่ 12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 1020 ต.เวียง อ.เวียงเชียงของ
รหัสไปรษณีย์ 57140
เชียงราย นายชินโชติ สุวรรณเสน
27 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย 314 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
รหัสไปรษณีย์ 57130
เชียงราย นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์
28 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ขะจาน 697 หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ
รหัสไปรษณีย์ 52140
ลำปาง นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล
29 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง 399 หมู่ 15 ถ.จอมทอง-อินทนนท์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
รหัสไปรษณีย์ 50160
เชียงใหม่ นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน
30 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 158 หมู่1 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 60000
นครสวรรค์ นายจำเนียร เมืองจันทร์
31 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ 158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 60000
นครสวรรค์ นายวีระพล จันทรสกา
32 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก 515 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
รหัสไปรษณีย์ 60160
นครสวรรค์ นายคจิต เหมาคม
33 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลาดยาว ต. อ.ลาดยาว
รหัสไปรษณีย์ 60150
นครสวรรค์ นายจินอา สุภานันท์
34 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี 1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี
รหัสไปรษณีย์ 60130
นครสวรรค์ นายนรินทร์ จันทรังษี
35 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท 203 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 17000
ชัยนาท นายกิตติ พุ่มศรีธร
36 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี 116 หมู่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง
รหัสไปรษณีย์ 61110
อุทัยธานี นายสมเจต กาหล
37 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร 74 ถ. เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 62000
กำแพงเพชร นายอภิปราย อรรคสูรย์
38 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขาณุวรลักษบุรี 1522 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
รหัสไปรษณีย์ 62000
กำแพงเพชร นายนิสิต ใจอินทร์
39 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก 9/1 ถ. เทศบาล 1 ต.หนองหลวง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 63000
ตาก นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล
40 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด 322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด
รหัสไปรษณีย์ 63110
ตาก นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์
41 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย 168/1 หมู่ 4 ถ. ไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 64000
สุโขทัย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล
42 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม 108 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม
รหัสไปรษณีย์ 64150
สุโขทัย นายวิโรจน์ นีระวงศ์
43 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสำโรง 30/2 ม.1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง
รหัสไปรษณีย์ 64120
สุโขทัย นายอำนวยวิทย์ พร้อมวงศ์
44 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวรรคโลก 104 หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
รหัสไปรษณีย์ 64110
สุโขทัย นายนฤพนธ์ ไทยกล้า
45 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสัชนาลัย 940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
รหัสไปรษณีย์ 64130
สุโขทัย นายกมล ประดุงรุก
46 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์ 2/33 ถ.พาดวารี ต.- อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 53000
อุตรดิตถ์ นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์
47 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก 662 หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง ต.เขาสมอแคลง อ.วังทอง
รหัสไปรษณีย์ 65130
พิษณุโลก นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง
48 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย 391 หมู่ที่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย
รหัสไปรษณีย์ 65120
พิษณุโลก นายมณฑล ฮุยเฮง
49 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร เลขที่ 102/9 หมู่2 ถนนพิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์ 66000
พิจิตร นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว
50 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก 29 ถ. ประเวศน์เหนือ ต.- อ.บางมูลนาก
รหัสไปรษณีย์ 66120
พิจิตร นายธนู ประสงค์
เลื่อนขึ้นข้างบน