การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563

PWA Human Resource Management

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 – ไตรมาส 1 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 – ไตรมาส 2 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการ ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 – ไตรมาส 3/2563 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 – ไตรมาส 4 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 - ไตรมาส 3 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 - ไตรมาส 4
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) พนักงาน เพื่อขึ้นบัญชีรอการ ปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง การสรรหาบุคคลภายในปี 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป ประกาศกผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป
เส้นทางความก้าวหน้า
เส้นทางความก้าวหน้า กปภ.
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซักซ้อมสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราช อาณาจักรโดยเครื่องบินโดยสาร และการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการโดยสารยานพาหนะในการเบิกจ่าย กปภ. เขต 3 จัดอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาไชยา เข้าร่วมการซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล กปภ. สาขากระบี่ ซักซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563 กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมสัมมนาการประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมซักซ้อมวางแผนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) กปภ.สาขาท่ามะกา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ กปภ. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เจ็บป่วย ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี สื่อรณรงค์ความปลอดภัย งานบริการทางการแพทย์กปภ. ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กปภ. (พ.ศ.2561 - 2565) การติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2563 กปภ. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ. ประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2562 กปภ. จัดอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป เอกสารเผยแพร่ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
เลื่อนขึ้นข้างบน