การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561

PWA Human Resource Management

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ กปภ. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เจ็บป่วย ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี สื่อรณรงค์ความปลอดภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ  การประส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561 กปภ.สาขาท่ามะกา ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ. สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กปภ. สาขากำแพงเพชร เดินหน้ารณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ปี 2561 กปภ. สาขาท่ามะกา ร่วมจัด On The Job Training การใช้ถังดับเพลิงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมงานชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย กปภ.สาขาจันทบุรี กิจกรรม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ เข้าประเมิน กปภ.สาขาบ้านฉาง งานบริการทางการแพทย์กปภ. ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2561 กปภ. จัดอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป เอกสารเผยแพร่ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
เลื่อนขึ้นข้างบน