การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

PWA Human Resource Management

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ กปภ. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เจ็บป่วย ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี สื่อรณรงค์ความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาค จัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ประจำปี 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2562 กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2562 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ  การประส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ประจำปี 2561 กปภ.สาขาท่ามะกา ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ. สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กปภ. สาขากำแพงเพชร เดินหน้ารณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พร้อมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ปี 2561 กปภ. สาขาท่ามะกา ร่วมจัด On The Job Training การใช้ถังดับเพลิงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมงานชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย กปภ.สาขาจันทบุรี กิจกรรม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ เข้าประเมิน กปภ.สาขาบ้านฉาง งานบริการทางการแพทย์กปภ. ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ. ประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ. ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2561 กปภ. จัดอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป เอกสารเผยแพร่ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
เลื่อนขึ้นข้างบน