การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

PWA Human Resource Management

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เส้นทางความก้าวหน้า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ว่าการ กปภ. ห่วงใยสถานการณ์ Covid 19 ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ. งานบริการทางการแพทย์ กปภ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” รุ่นที่ 1/64 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์ุ ประกาศสมาคมสโมสรการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สปภ. ที่เรียนดีประจำปีการศึกษา 2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานกรณีปกติ (1 ขั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ กปภ. เฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กปภ.สาขาขอนแก่น เตรียมความพร้อมพื้นที่ให้บริการ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 กปภ.สาขาศรีสเกษจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 กปภ.สาขาปทุมธานีจัดอบรม วิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) หลักเกฑณ์และแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ตามข้อบังคับ กปภ.ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2563 แนวทางวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัสพนักงานพ้นสภาพฯ โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
แผนงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564-2568 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 สื่อประชาสัมพันธ์ “ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค” สื่อประชาสัมพันธ์ Motion Graphic เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค สื่อประชาสัมพันธ์ Motion Graphic เรื่องคุณธรรมจริยธรรม คู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณการประปาส่วนภูมิภาค สื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย เรื่อง “เงินทอง...ของร้อน” สื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย เรื่อง “ขาดงาน 7 วัน ... ระวังตกงาน” สื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย เรื่อง “คิดไม่ซื่อ...อยู่ไม่นาน” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและการทำงานเป็นทีม” รุ่นที่ 1/64 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร” รุ่นที่ 1/64 หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/64 หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1/64 ซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ แนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การรับหรือให้สินบน และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แจ้งเวียนแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ปี 2564-2568 และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน