กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

PWA Human Resource Management

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

หลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้า

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลื่อนขึ้นข้างบน