กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

PWA Human Resource Management

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม (7 มี.ค. 2560) พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มติ ครม. 7 เม.ย. 2547 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไข ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักและวิธีการรับสมัคร การคัดเลือกและการบรรจุพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2555 ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นพนักงาน พ.ศ. 2534 ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการย้ายและการหมุนเวียนพนักงาน พ.ศ. 2540 คำสั่งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงาน แนวทางปฏิบัติการโยกย้ายพนักงานตามคำร้องขอ มาตรฐานตัวชี้วัดบุคคล คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน คู่มือการประเมินสมรรถนะความสามารถ เพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถ ระบบฐานข้อมูลบุคคล การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 หลักเกณฑ์บทบาทตำแหน่งงาน กปภ. ฉบับปี 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน