การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562

PWA Human Resource Management

การดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ผลการสรรหาบุคคลภายนอก ปี 2562
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของ กปภ. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ. สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เจ็บป่วย ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี สื่อรณรงค์ความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาค จัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ประจำปี 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 กปภ.สาขาอ้อมน้อย ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2562 กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2562 งานบริการทางการแพทย์กปภ. ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. สรุปผลสำรวจการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี 2561 กปภ. จัดอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป เอกสารเผยแพร่ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
เลื่อนขึ้นข้างบน